Östra Börstorp

Östra Börstorp är ett nytt bostadsområde med förskola i sydöstra Töreboda. Det ligger i anslutning till grönstråket i östra Töreboda och dess ekologiska värden samt med utsikt mot jordbruksmark i söder.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Östra Börstorp är utpekat för ny bostadsbebyggelse i kommunens nya översiktsplan som varit på utställning under sommaren. Det aktuella området omfattar cirka 7,5 ha mark och är beläget i den sydöstra delen av Töreboda, cirka 700 meter från resecentrum.

Planförslaget möjliggör drygt 20 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus) samt en förskola á åtta avdelningar. Bebyggelsen regleras till två våningar. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 3042 (Sötåsenvägen) via en nybyggd infart. Planförslaget innebär att privatägd mark planläggs för allmän plats, gång och natur med kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Detaljplanen är under antagande

Beslut om antagande av detaljplanen för Östra Börstorp, Töreboda centralort, Töreboda kommun planeras ske av kommunfullmäktige den 24 april 2023. Preliminära antagandehandlingar finns tillgängliga under Relaterad information här på sidan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Preliminära Antagandehandlingar

Plankarta antagandehandling 1 av 2 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta antagandehandling 2 av 2 Pdf, 509.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 284.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Underöskning om betydande miljöpåverkan Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdes- och Häckfågelinventering Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PM - Geoteknik Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens-beskrivning Pdf, 559.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta granskningshandling Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskningshandling Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 647.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdes- och Häckfågelinventering Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PM - Geoteknik Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens-beskrivning Pdf, 559.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 796.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta samrådhandling Pdf, 823.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samrådshandling Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdes- och Häckfågelinventering Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenuutredning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens-beskrivning Pdf, 551.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 794.4 kB, öppnas i nytt fönster.