Östra Börstorp

Östra Börstorp är ett nytt bostadsområde med förskola i sydöstra Töreboda. Med närhet till grönstråket i östra Töreboda och dess ekoligiska värden väntas detta bli en omtykckt stadsdel.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Östra Börstorp är utpekat för ny bostadsbebyggelse i kommunens nya översiktsplan som varit på utställning under sommaren. Det aktuella området omfattar cirka 7,5 ha mark och är beläget i den sydöstra delen av Töreboda, cirka 700 meter från resecentrum.

Planförslaget möjliggör drygt 20 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus) samt en förskola á åtta avdelningar. Bebyggelsen regleras till två våningar. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 3042 (Sötåsenvägen) via en nybyggd infart. Planförslaget innebär att privatägd mark planläggs för allmän plats, gång och natur med kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 6 oktober 2022 till 27 oktober 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: