Lerlyckan

Vy över framtida bostadsområde Lerlyckan

Lerlyckan är ett nytt bostadsområde i nordöstra Töreboda. Med sitt läge nära Göta kanal och med ekologiska värden tätt inpå boendet kommer detta bli en attraktiv stadsdel.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Gastorp Östra är utpekat för ny bostadsbebyggelse i kommunens förslag till översiktsplan som var föremål för granskning under våren 2021. Det aktuella området omfattar knappt nio hektar jordbruksmark och är beläget i den nordöstra delen av Töreboda, intill Göta kanal. Området är sedan tidigare angett som LIS-område och marken ägs av kommunen.

Planförslaget möjliggör upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus och flerbostadshus). Bebyggelsen närmast kanalen tillåts i högst en våning för att möjliggöra utsikt för bakomliggande bebyggelse. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 200 (Haddebodavägen) via två utfarter. Planförslaget innebär även att privatägd mark planläggs för allmän plats, gata med kommunalt huvudmannaskap och innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Detaljplanen är under antagande

Beslut om antagande av detaljplanen för Lerlyckan, Töreboda centralort, Töreboda kommun planeras ske av kommunfullmäktige den 26 september 2022. Preliminära antagandehandlingar finns tillgängliga under Relaterad information här på sidan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Länkar

Intresseanmälan Lerlyckan Länk till annan webbplats.

Antagandehandlingar

Plankarta Antagandehandling Pdf, 615.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Antagandehandling Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallskartering Pdf, 473.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturmiljöutredning Pdf, 20.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens-beskrivning Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande Pdf, 577.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta Granskningshandling Pdf, 379.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Granskningshandling Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 1001 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallskartering Pdf, 473.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturmiljöutredning Pdf, 20.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 884.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetskonsekvens- Pdf, 538.8 kB, öppnas i nytt fönster.
beskrivning Pdf, 538.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 797.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 307.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Pdf, 624.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallskartering Pdf, 473.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökning Pdf, 884.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 801.9 kB, öppnas i nytt fönster.