Lerlyckan

Vy över framtida bostadsområde Lerlyckan

Lerlyckan är ett nytt bostadsområde i nordöstra Töreboda. Med sitt läge nära Göta kanal och med ekologiska värden tätt inpå boendet kommer detta bli en attraktiv stadsdel.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Gastorp Östra är utpekat för ny bostadsbebyggelse i kommunens förslag till översiktsplan som var föremål för granskning under våren 2021. Det aktuella området omfattar knappt nio hektar jordbruksmark och är beläget i den nordöstra delen av Töreboda, intill Göta kanal. Området är sedan tidigare angett som LIS-område och marken ägs av kommunen.

Planförslaget möjliggör upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus och flerbostadshus). Bebyggelsen närmast kanalen tillåts i högst en våning för att möjliggöra utsikt för bakomliggande bebyggelse. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 200 (Haddebodavägen) via två utfarter. Planförslaget innebär även att privatägd mark planläggs för allmän plats, gata med kommunalt huvudmannaskap och innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 4 mars 2022 till 28 mars 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.


Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information