Kvarteret Snickaren

Illustration för hur området kan komma att bebyggas med ny trevåningsbyggnad.

Töreboda kommun planerar för bostadsförtätning inom fastigheten Snickaren 3 i centrala Töreboda. Kommunfullmäktige har nu beslutat att anta detaljplanen.

Syfte och huvuddrag

Töreboda kommun har förvärvat Snickaren 3 i centrala Töreboda och rivit tidigare byggnad på fastigheten. Här möjliggörs det för förtätning av fler bostäder. För att göra detta krävs en ny detaljplan som planenheten nu arbetat fram.

En del av syftet är att säkerställa så ny bebyggelse förhåller sig till omgivande kulturmiljö på ett lämpligt sätt. Detaljplanen möjliggör också för centrumverksamhet.

Detaljplanen är under antagande

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021, Kf § 77 beslutat att anta detaljplan för kvarteret Snickaren. Beslutet tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 30 september 2021. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas, överklagan skall ha inkommit till kommunen senas den 21 oktober 2021. För mer information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet, se länk under relaterad information.