Kvarteret Snickaren

Illustration för hur området kan komma att bebyggas med ny trevåningsbyggnad.

Töreboda kommun planerar för bostadsförtätning inom fastigheten Snickaren 3 i centrala Töreboda. Den 27 september förväntas kommunfullmäktige besluta om antagande av detaljplanen.

Syfte och huvuddrag

Töreboda kommun har förvärvat Snickaren 3 i centrala Töreboda och rivit tidigare byggnad på fastigheten. Här möjliggörs det för förtätning av fler bostäder. För att göra detta krävs en ny detaljplan som planenheten nu arbetat fram.

En del av syftet är att säkerställa så ny bebyggelse förhåller sig till omgivande kulturmiljö på ett lämpligt sätt. Detaljplanen möjliggör också för centrumverksamhet.

Så kan du påverka

Detaljplanen har varit ute för granskning från den 9 juni 2021 till 7 juli 2021. Den 27 september ska detaljplanen beslutas om antagande. De yttranden som kommit in under granskningen kommenteras i granskningutlåtandet. Granskningutlåtande kan du hitta vid relaterad information under rubriken antagandehandlingar.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antagandehandlingar

Plankarta, Kv Snickaren Pdf, 268.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, Kv Snickaren Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande, Kv Snickaren Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande, Kv Snickaren Pdf, 819.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning, Kv Snickaren Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerberäkning, Kv Snickaren Pdf, 823.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta, granskningshandling Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, granskningshandling Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerberäkning Pdf, 823.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandling Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, samrådshandling Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikmätningar Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Rapport trafikbuller Kanalparken Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning farligt gods Kanalparken Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 887.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Så kan du påverka Öppnas i nytt fönster.