Kvarteret Snickaren

Illustration för hur området kan komma att bebyggas med ny trevåningsbyggnad.

Töreboda kommun planerar för bostadsförtätning inom fastigheten Snickaren 3 i centrala Töreboda. Kommunfullmäktige har nu beslutat att anta detaljplanen.

Syfte och huvuddrag

Töreboda kommun har förvärvat Snickaren 3 i centrala Töreboda och rivit tidigare byggnad på fastigheten. Här möjliggörs det för förtätning av fler bostäder. För att göra detta krävs en ny detaljplan som planenheten nu arbetat fram.

En del av syftet är att säkerställa så ny bebyggelse förhåller sig till omgivande kulturmiljö på ett lämpligt sätt. Detaljplanen möjliggör också för centrumverksamhet.

Detaljplanen är under antagande

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021, Kf § 77 beslutat att anta detaljplan för kvarteret Snickaren. Beslutet tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 30 september 2021. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas, överklagan skall ha inkommit till kommunen senas den 21 oktober 2021. För mer information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet, se länk under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antagandehandlingar

Plankarta, Kv Snickaren Pdf, 268.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning, Kv Snickaren Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande, Kv Snickaren Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandemeddelande Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning, Kv Snickaren Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerberäkning, Kv Snickaren Pdf, 823.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om antagande Kf § 77 Pdf, 619.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta, granskningshandling Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning, granskningshandling Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerberäkning Pdf, 823.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om granskning Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandling Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning, samrådshandling Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikmätningar Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport trafikbuller Kanalparken Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning farligt gods Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kanalparken Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsremiss Pdf, 887.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Så kan du påverka Öppnas i nytt fönster.