Kvarteret Snickaren

Befintlig byggnad på fastigheten Snickaren 3

Töreboda kommun planerar för bostadsförtätning inom fastigheten Snickaren 3 i centrala Töreboda. Ett förslag finns nu ute för granskning.

Syfte och huvuddrag

Töreboda kommun har förvärvat Snickaren 3 i centrala Töreboda och rivit tidigare byggnad på fastigheten. Avsikten är att här möjliggöra för förtätning genom fler centrumnära bostäder. För att göra detta krävs en ny detaljplan och planenheten har därför fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för hela kvarteret Snickaren.

Utöver bostäder möjliggörs också användningen centrumverksamhet.

Planen syftar även till att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig till omgivande kulturmiljö på ett adekvat sätt.

Så kan du påverka

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 juni 2021 att förslag till detaljplan för Kv. Snickaren skulle bli föremål för granskning. Granskningen pågår från den 9 juni 2021 till 7 juli 2021.

Alla granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.

Sidan senast uppdaterad: