Kvarteret Snickaren

Befintlig byggnad på fastigheten Snickaren 3

Töreboda kommun har nyligen förvärvat fastigheten Snickaren 3, i centrala Töreboda, och planerar här att möjliggöra för fler centrumnära bostäder. Ett förslag till detaljplan har nu samråtts.

Syfte och huvuddrag

Töreboda kommun har nyligen förvärvat fastigheten Snickaren 3, i centrala Töreboda. Avsikten är att här möjliggöra för fler centrumnära bostäder, och i syfte att ta ett helhetsgrepp har planenheten därför fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för hela kvartetet.

Utöver bostäder möjliggörs också användningen centrumverksamhet.

Planen syftar även till att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig till omgivande kulturmiljö på ett adekvat sätt.

Så kan du påverka

Planförslaget var aktuellt för detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle - samrådet - mellan den 16 september och den 14 oktober 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu och planförslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Samtliga samrådshandlingar finns att ta del av på denna sida.

Vid svårigheter att ta del av handlingarna eller för frågor - kontakta planenheten. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandlingPDF
Planbeskrivning, samrådshandlingPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF
TrafikmätningarPDF
Rapport trafikbuller KanalparkenPDF
Riskutredning farligt gods KanalparkenPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster