Järneberg 6:1

Järneberg 6:1 är ett nytt bostadsområde i nordöstra Töreboda. Med sitt läge nära Göta kanal och med ekologiska värden tätt inpå boendet är detta en attraktiv stadsdel.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Gastorp Östra är utpekat för ny bostadsbebyggelse i kommunens förslag till översiktsplan som var föremål för granskning under våren 2021. Det aktuella området omfattar knappt nio hektar jordbruksmark och är beläget i den nordöstra delen av Töreboda, intill Göta kanal. Området är sedan tidigare angett som LIS-område och marken ägs av kommunen.

Planförslaget möjliggör upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus och flerbostadshus). Bebyggelsen närmast kanalen tillåts i högst en våning för att möjliggöra utsikt för bakomliggande bebyggelse. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 200 (Haddebodavägen) via två utfarter. Planförslaget innebär att privatägd mark planläggs för allmän plats, gata med kommunalt huvudmannaskap och innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 2021-10-13 till
2021-11-16. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagens 5 kapitel som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samrådet är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.