Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Järneberg 6:1 och 7:1

Planområdet sett från ovan

Förslaget till detaljplan för Järneberg 6:1 och 7:1 syftar till att möjliggöra förbättrade förutsättningar för turism, rekreation och friluftsliv i anslutning till Göta kanal.

Syfte och huvuddrag

Aktuellt planförslag utgör en av flera detaljplaner som sammantaget ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling av turism, rekreation och friluftsliv längs
riksintresset Göta Kanal.

Huvudsyftet med detaljplanen är att förbättra infarten till Töreboda där Haddeboda- respektive Sötåsenvägen möts genom anordnande av en cirkulationsplats. Från cirkulationsplatsen möjliggörs ny tillfart till campingområdet.
Trafiksäkerheten längs väg 200 förbättras genom flyttningen av tillfarten till campingområdet.

Nuvarande infartsområde föreslås bli nyttjat för en utökning av platser för husbilar och campingvagnar.

Fler parkeringsplatser för besökare till badet och campingen kan ordnas längs befintlig lokalgata vid campingen.

Detaljplanens olika steg

Detaljplanen har genomgått planprocessens första kommunikationstillfälle och inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i en samrådsredogörelse inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

När ett granskningsförslag finns tillgängligt att yttra sig över kommer information om det att publiceras här på hemsidan.

Så kan du påverka

Har du frågor relaterade till planarbetet eller svårigheter att ta del av planhandlingarna - kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandlingPDF
Planbeskrivning, samrådshandlingPDF
Behovsbedömning MKBPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster