Gullkragen 5

Gammal stadskvarn i Töreboda.

Gullkragen 5 består av en gammal kvarn och ligger i centrala Töreboda. Fastighetsägarna vill bygga om befintliga lokaler till festlokal, cartering och övernattning. Den här detaljplanen är nästa steg för att detta ska kunna förverkligas.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Bakgrunden till uppdraget är att ägarna till fastigheten Gullkragen 5 ”Kvarnen” planerar bygga om befintliga byggnader till festlokal, catering, övernattning med mera. Gällande detaljplan anger att marken är avsedd för transformatorändamål och för att medge den planerade ombyggnationen behöver en ny detaljplan tas fram.

Kommunen har ingått planavtal med fastighetsägaren och planen innehåller utöver ändrad användning för Gullkragen 5 kommunal mark som avses avyttras och överföras till Gullkragen 5 för att skapa en större fastighet.

Detaljplanen är under antagande

Kommunfullmäktige har den 30 maj 2022, Kf § 61 beslutat att anta detaljplan för Gullkragen 5 m.fl., Töreboda centralort, Töreboda kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på kommunhuset den 1 juni 2022. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas, överklagan skall ha inkommit till kommunen senast den 29 juni 2022. För mer information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet, se länk under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Antagandehandlingar

Plankarta Antagandehandling Pdf, 460.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Antagandehandling Pdf, 962.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 253.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning av förekomst av föroreningar Pdf, 556.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Töreboda skyfallskartering Pdf, 933.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 357.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande Pdf, 579.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 748.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Belsutsprotokoll Pdf, 432.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsshandlingar

Plankarta Granskningshandling Pdf, 391.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Granskningshandling Pdf, 962.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning av förekomst av föroreningar Pdf, 556.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Töreboda skyfallskartering Pdf, 933.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 357.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 797.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta, Samrådshandling Pdf, 359.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, Samrådshandling Pdf, 511 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 800.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 357.8 kB, öppnas i nytt fönster.