Gullkragen 5

Gammal stadskvarn i Töreboda.

Gullkragen 5 består av en gammal kvarn och ligger i centrala Töreboda. Fastighetsägarna vill bygga om befintliga lokaler till festlokal, cartering och övernattning. Den här detaljplanen är nästa steg för att detta ska kunna förverkligas.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Bakgrunden till uppdraget är att ägarna till fastigheten Gullkragen 5 ”Kvarnen” planerar bygga om befintliga byggnader till festlokal, catering, övernattning med mera. Gällande detaljplan anger att marken är avsedd för transformatorändamål och för att medge den planerade ombyggnationen behöver en ny detaljplan tas fram.

Kommunen har ingått planavtal med fastighetsägaren och planen innehåller utöver ändrad användning för Gullkragen 5 kommunal mark som avses avyttras och överföras till Gullkragen 5 för att skapa en större fastighet.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 29 september 2021 till 1 november 2021. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagens 5 kapitel som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samrådet är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information