Björkäng 9:1

Kommunen vill fastighetsreglera två delar av Björkäng 9:1 till Björkäng 8:4 så de tillhör den kommunala uppsamlingsfastigheten för gata och park. Denna detaljplan är en del för att möjliggöra denna förändring.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet omfattar drygt 2200 kvm av fastigheten Björkäng 9:1 och är lokaliserat i centrala Töreboda. Det är uppdelat på två delområden, dels ett nordligt område utmed Göta kanal intill kanalbron och dels ett sydligt område utmed Kungsgatan. Planförslaget innebär att dessa två delområden planläggs med allmän plats – PARK med kommunalt huvudmannaskap vilket möjliggör för kommunen att genomföra önskad åtgärd.

I samband med upprättandet av planförslaget kommer strandskyddet återinträda på de två berörda områdena då de ligger inom 100 meter från Göta kanals strandkant.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 11 maj 2023 till 1 juni 2023. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samråd är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 608.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 801.7 kB, öppnas i nytt fönster.