Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

Göta kanal och passagerarbåt Diana vid Lanthöjden

Syftet med detaljplaner är att fastställa den framtida användningen av mark- och vattenområden. I planen regleras bebyggelse, gator, parker med mera som sedan ligger sedan till grund för till exempel bygglov.

Tidigare var benämningen för detaljplan inom tätorter "Stadsplan" och utanför tätbebyggt område "Byggnadsplan". Dessa gäller på samma sätt som de nyare detaljplanerna.

Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram anger utgångspunkter och mål för den kommande detaljplanen. Programmet skickas på remiss, "programsamråd", till bland annat Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och berörd allmänhet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Program tas vanligtvis inte fram vid enklare planärenden. Vid större och mer komplicerade planärenden är program ett bra verktyg då det fungerar som underlag för kommande detaljplaner. Program antas normalt av Kommunfullmäktige även om det i sig inte är något juridiskt bindande dokument vilket den kommande detaljplanen är.

Detaljplan

När ett förslag till detaljplan tas fram görs det vanligtvis enligt så kallat "standard förfarande" då planarbetet går igenom följande steg:

Samråd - Ett första utkast till plan skickas ut på brett samråd med syfte att hålla dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsbeskrivning - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Granskning - Planförslaget (eventuellt reviderat sedan samrådet) skickas ut igen för ytterligare dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera.

Granskningsutlåtande - Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt efter detta, sker ny utställning/granskning.

Antagande - Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Överklagande - Den antagna planen kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen. För att ha rätt att överklaga ska man vara sakägare och ha yttrat sig antingen under plansamrådet eller under granskningen. Sakägare är fastighetsägare och boende inom eller i direkt anslutning till planområdet.

Laga kraft - Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon 0506-180 88
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen