Planerat ledningsarbete samt upprustning av gång- och cykelbana utmed Kungsgatan

Gång- och cykelbanan utmed Kungsgatan är gammal och i stort behov av upprustning. Då denna tillhör Trafikverket har kommunen fått tillstånd att i egen regi utföra detta arbete. I Samband med detta kommer VA-ledningar att förnyas

Arbetet kommer att indelas i etapper. Etapp 1 omfattar sträckan Kungsgatan i höjd med Norra Torggatan till Kyrkogatan och beräknas starta i början av september 2022. Då arbetet innefattar både byte av VA-ledningar samt upprustning av gång- och cykelbanan beräknas arbetet, beroende på förutsättningar, fortgå fram till juni 2023.

Gång- och cykelbanan kommer till största delen att hållas öppen men med begränsad framkomlighet. Vid tillfällig avstängning kommer gång- och cykelbanan att ledas om. Information om avstängning av dricksvatten kommer att ges i god tid.

Kontakt

Oscar Björk
Arbetsledare drift
E-post: Oscar Björk
Telefonnummer: 0506-189 64

Anna-Carin Eriksson
Projektledare
E-post: Anna-Carin Eriksson
Telefonnummer: 0501-75 61 24