Kostnader för kart- och mättjänster

Kommunens Mät- och geodataenhet utför en rad olika kart- och mättjänster, bland annat utstakning och framtagande av nybyggnadskarta. Kostnader för dessa tjänster är reglerade i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. Taxan indexuppräknas med prisbasbelopp för respektive år och denna sida är en sammanställning över kostnader för år 2023.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader, planinformation och VA-anslutningspunkter. Levereras i filformaten DWG och PDF. Nybyggnadskartan används som underlag att rita situationsplanen till bygglovsansökan. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet. Läs mer om nybyggnadskarta under rubriken Kartor i menyn.

 • 0-1 999 kvm: 6 694 kr
 • 2 000-4 999 kvm: 11 156 kr
 • 5 000-9 999 kvm: 15 619 kr
 • 10 000-15 000 kvm: 20 081 kr

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader och planinformation. Levereras i filformaten DWG och PDF. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0-1 999 kvm: 4 909 kr
 • 2 000-4 999 kvm: 6 694 kr
 • 5 000-9 999 kvm: 8 925 kr
 • 10 000-15 000 kvm: 11 156 kr

Utstakning inklusive utstakningsprotokoll och höjdfix

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vid behov stakas ut. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om utstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Finutstakning

Finutstakning utförs oftast efter schaktning, men innan uppförande av byggnadens grund. Det innebär att byggnadens hörn markeras ut genom att trådar spänns upp i blivande fasadliv med några millimeters noggrannhet. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om finutstakning under rubriken Mätning i menyn. Kostnad för utstakning är fastställd i gällande taxa, nedan ges exempel för olika projekt. Kostnaderna är inklusive moms 25%.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvm: 10 041 kr
 • 200-499 kvm: 11 714 kr
 • 500-999 kvm: 13 388 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 16 176 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 18 966 kr
 • Större än 3 000 kvm: 21 755 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 558 kr
 • Utstakning detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar: 900 kr/timmen

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 3 905 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 279 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 2 789 kr
 • 200-1 000 kvm: 5 578 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 279 kr

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 2 789 kr
 • Transformatorstation: 3 905 kr

Grovutstakning

Grovutstakning utförs vanligtvis innan schaktning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras ut genom utsättning av stakkäppar eller markering på marken. Vi sätter också ut en höjdfix om så önskas. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om grovutstakning under rubriken Mätning i menyn. Prisen inklusive moms 25 %.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvm: 5 020 kr
 • 200-499 kvm: 5 857 kr
 • 500-999 kvm: 6 694 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 8 088 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 9 483 kr
 • Större äm 3 000 kvm: 10 877 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 279 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 1 952 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 139 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 1 394 kr
 • 200-1 000 kvm: 2 789 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 139 kr

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 1 394 kr
 • Transformatorstation: 1 952 kr

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet eller startbeskedet anger. Lägeskontroll görs vanligtvis efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats. Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.

Pris inklusive moms 25%

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 4 184 kr
 • 200-499 kvm: 5 020 kr
 • 500-999 kvm: 6 136 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 7 252 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 8 367 kr
 • 3 000-5 000 kvm: 9 483 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 112 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 2 231 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 56 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 2 231 kr
 • 200-1 000 kvm: 4 462 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 56 kr

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Minst 3 mätpunkter per beställning.

 • Pris inklusive moms 25%: 558 kr

Utdrag från kommunens baskarta

Informationen exporteras från kommunens baskarta (primärkarta) och innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, järnvägar, adresser, officialrättigheter och övriga topografiska objekt. Levereras i önskat filformat. Informationen är av varierande kvalitet och har ingen rättslig verkan. Höjdinformationen hämtas från Lantmäteriets NH grid 2+ från år 2011-2013.

Utdrag från kommunens baskarta

 • Pris inklusive moms 6%: 1 135 kr
 • Pris exklusive moms 6%: 1 071 kr

Utdrag från kommunens baskarta inklusive höjdinformation

 • Pris inklusive moms 6%: 1 419 kr
 • Pris exklusive moms 6%: 1 339 kr

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt och beställning

Mät- och geodataenheten
Telefon, växel: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Pdf, 1 MB.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats.
Utdrag från kommunens baskarta, ansökan Länk till annan webbplats.