Rivningslov

Om du ska riva hela eller del av en byggnad behöver du oftast ha ett rivningslov. Du får påbörja rivningen när rivningslovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta. Rivningsarbeten får påbörjas när byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Handlingar som behövs vid rivningslov/rivningsanmälan:

  • Rivningsansökan/anmälan
  • Kontrollplan, där du ska ange vilket material, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag.
  • Kartunderlag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas.
  • I vissa fall behövs även fasadritning och foton.

Sök rivningslov

Du kan söka rivningslov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via e-post eller post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.