Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Så mäter du radon

Radonmätningar erbjuds inte längre av kommunen. Information om hur du mäter radonhalten i inomhusluften eller i ditt hushållsvatten finns på Boverkets sida "Radonguiden". Där finns bland annat en lista med företag som du kan beställa mätutrustning för luftradon, så kallade ”puckar”, från. Se länkar under Relaterad information.

Hälsorisker

I jämförelse med dålig kost, rökning och solens strålar är radon i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor till antalet lungcancerfall till följd av radon.

Förekomst

Nästan all mark innehåller radon, som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är byggnadsmaterial eller dricksvatten (främst från bergborrade brunnar). Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om. Vanliga åtgärder är att installera en radonsug eller förbättra ventilationen.

Ansvaret

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor.

Riktvärden

Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära fara för människors hälsa. Folkhälsomyndigheten har därför fastställt ett riktvärde för radon. Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler är 200 becquerel per kubikmeter. Om halten överstiger 200 becquerel per kubikmeter så betraktas det som en olägenhet för människors hälsa.

Åtgärda radon

Svensk Radonförening har en lista över företag som du kan anlita för att åtgärda höga radonhalter i bostaden. Se länk under Relaterad Information.

Bidrag

Sedan den 1 juli 2018 kan du kan söka bidrag från Länsstyrelsen för radonsanering. Det är ägare till en- och två bostadshus som kan söka bidraget under förutsättning att ägaren själv bor i huset. Bidraget kan täcka 50 procent av skäliga åtgärdskostnader. Maxbelopp blir 25 000 kronor. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen. Läs mer och ansök hos Länsstyrelsen, se länk under Relaterad information.