Cisterner

För att skydda mark och vatten mot föroreningar finns regler om förvaring och kontroll av öppna cisterner med olja, diesel samt annan brandfarlig vätska. Det krävs oftast anmälan vid installation eller flytt av sådan cistern. Det finns även krav på återkommande kontroller av befintliga cisterner. Vissa reparationer behöver dokumenteras och cisterner som tas ur bruk ska anmälas till kommunen.

Anmälan krävs vid installation eller flytt

Det finns krav på att du ska anmäla nyinstallation eller flytt av befintlig cistern. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas i god tid (normalt minst sex veckor) innan installationen.

Anmälan gäller vid förvaring av:

  • Diesel, eldningsolja och spillolja mindre än 1 kubikmeter i mark; även cisterner ovan mark med rörledningar i mark eller ingjutna i golv betraktas som markförlagda
  • Diesel, eldningsolja och spillolja 1-10 kubikmeter ovan mark
  • All förvaring av brandfarlig vätska över 250 liter inom skyddsområde för vattentäkt

Återkommande kontroll

Cisternerna ska kontrolleras regelbundet av ett av Swedac ackrediterat kontrollorgan. Bland annat kontrolleras eventuella rostangrepp och att överfyllnadsskyddet fungerar. Kontrollintervallet varierar mellan 3-12 år beroende på cisternens korrosions-/läckageskydd och placering.

Återkommande kontroll gäller för:

  • Cistern i mark, större än 1 kubikmeter. Gäller även cisterner ovan mark, 1-10 m³ med rörledningar i mark eller ingjutna i golv
  • Cistern utomhus ovan mark, 1-10 kubikmeter
  • Cistern placerad inomhus, 1-10 kubikmeter. Observera att cistern inomhus med rörledningar ingjutna i golv eller i mark betraktas som en markförlagd cistern.
  • Cistern inom skyddsområde för vattentäkt, 1-10 kubikmeter

Kontrollrapporten behöver inte skickas till kommunen. Du ska däremot kunna visa upp den vid behov.

Installationskontroll

Innan cisterner och rörledningar tas i bruk ska en installationskontroll utföras av ett av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan när en anordning genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftförhållanden eller flyttats.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen ska förseglas så att cisternen inte kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till kommunen. Använd vår e-tjänst och läs mer om aktuell taxa under Självservice här på sidan under Relaterad information. För cisterner som installeras eller tas ur drift tas avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Cistern ur bruk, anmälan Länk till annan webbplats.