Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nytt Vattenskyddsområde

Under våren 2018 påbörjas ett arbete för nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om. För att få till ett område med föreskrifter som är relevanta för området vill kommunens VA-avdelning ha en tidig dialog med berörda i området. Tillsammans skapar vi vattenskyddsområde för framtida generationer.

Vattenskyddsområde

Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkten. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter utformas. VA-avdelningen har fått uppdraget att uppdatera vattenskyddsområdena och skyddsföreskrifterna för Slätte och Haboskogen och det arbetet startar nu.

Dialog i arbetet

För att kunna göra relevanta föreskrifter för området behöver berörda i området inkluderas i arbetet. Syftet är att de berörda ska bli involverade och att de känner att vi har hört dem. Vi vet att arbeten som detta kan skapa frågor och kanske till och med oro, därför är dialog viktigt i arbetet.

Informationsträff

Allmänheten och alla berörda i det geografiska området kommer under mars att bjudas in till en första informationsträff. Till denna träff kommer ett första utkast på föreslagen avgränsning att ha tagits fram utifrån markförhållanden och kända risker inom området. Du kan se vilket det preliminära området är på kartan under länkar. VA-avdelningen kommer informera om varför vi har vattenskyddsområde och hur skyddsföreskrifter generellt kan se ut. Skyddsföreskrifterna ska säkerställa att risk för påverkan på vattentäkterna inte uppstår så att vattnet kan användas för dricksvattenförsörjning. Boende och verksamhetsutövare kommer troligen att påverkas i någon grad, dock rör det sig i de flesta fall om allmän försiktighet. Föreskrifterna kan till exempel ta upp hantering och förvaring av kemikalier, virke, gödsel etc.

Intressegrupper och dialogmöten

De berörda i det geografiska området kommer delas upp i mindre intressegrupper med ungefär likartad verksamhet. Intressegrupperna bjuds in till dialogmöten. Här går vi tillsammans igenom föreslagna föreskrifter för att se hur de kan påverka verksamheterna. Här är det viktigt att berörda deltar för att kommunen ska få information och kunskap om verksamheterna. Det är viktigt för att ett tillräckligt bra skydd ska kunna formas så att vatten av bra kvalitet finns i flera generationer. Skyddet ska inte vara hårdare satt än vad som är nödvändigt i just detta område.

Om det finns ytterligare behov eller önskemål kommer enskilda träffar att erbjudas för att kunna se mer i detalj på föreskrifter och dess eventuella påverkan.

Samråd och beslutsprocess

Arbetet med att fastställa ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter tar lång tid och måste genomgå vissa formella steg och beslut (till exempel samråd med berörda och myndigheter och beslutsprocess genom flera instanser inom kommunen). Utöver de formella stegen är det viktigt med en dialog med allmänheten och alla berörda i det geografiska området. När beslutet tas om vattenskyddsområdet vill vi att berörda ska uppleva samförstånd och att de har varit delaktiga i processen genom dialog.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-28

Relaterad information

Kontakt

Ida Roos
Projektledare
Telefon: 0501-75 61 46
E-post: ida.roos@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Allmän information om vattenskyddsområdenPDF

Bild över områdetöppnas i nytt fönster

Länkar

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns