Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt vattenskyddsområde

Under våren 2018 påbörjade kommunen arbetet med att ta fram ett förslag till ny avgränsning av ett vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. Nu har arbetet kommit så långt att ett förslag har färdigställts för samråd. Tillsammans skapar vi vattenskyddsområde för framtida generationer.

Dags för samråd

Kommunen har beslutat att förslaget till nytt vattenskyddsområde ska gå ut på samråd. I samrådet har ägare och innehavare av särskild rätt till marken rätt att yttra sig.

Under Dokument/Samrådshandlingar till höger finns det kompletta samrådsunderlaget som består av

  • Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter (med bilagorna 1-4) (2018-10-18)
  • Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt (2018-10-19)

Hur går samrådet till?

Samrådet kungörs i Mariestads-Tidningen och Post- och Inrikes Tidningar. Alla fastighetsägare har också fått ett utskick om samrådet hemskickat i brevlådan. Tyvärr har vi inte kännedom om till exempel arrendatorer, som också har rätt att yttra sig i samrådet. Om du är nyttjanderättshavare men inte fått något utskick, se nedan hur du gör för att lämna dina synpunkter.

Hur lämnar jag mina synpunkter?

Skriv ner dina synpunkter och skicka dem till

Verksamhet Teknik
542 86 Mariestad

Glöm inte att ange ditt namn samt fastighetsbeteckningen för den berörda fastigheten, och skriv under med din namnteckning.

Hur länge pågår samrådet?

Samrådet pågår till den 8 februari 2019.

Vad händer efter samrådet?

Utöver att kommunen samråder med markägare och nyttjanderättshavare skickas förslaget även på remiss till ett antal myndigheter. När samrådstiden gått ut sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Beslut om fastställande av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter ska fattas av Kommunfullmäktige i Töreboda. Samrådsredogörelsen ingår som underlag för beslutet.

Mer information och bakgrund

För allmän information om vattenskyddsområden se dokument till höger.

Under våren 2018 påbörjades ett arbete för ett nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte. Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkten. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter utformas. VA-avdelningen har fått uppdraget att uppdatera vattenskyddsområdena och skyddsföreskrifterna för Slätte och Haboskogen.

För att få till ett område med föreskrifter som är relevanta för området har kommunens VA-avdelning haft en tidig dialog med berörda i området genom inbjudan till informationsträff och dialogmöten. Berörda behöver inkluderas i arbetet, kommunen behöver få ta del av deras kunskaper inom området. Syftet är också att de berörda ska bli involverade och att de känner att vi har hört dem. Vi vet att arbeten som detta kan skapa frågor och kanske till och med oro, därför är dialog viktigt i arbetet. Tillsammans skapar vi vattenskyddsområde för framtida generationer.

Information om informationsträff och dialogmöten som redan varit hittar du under dokument. Information om vad som händer i projektet kommer löpande finnas här på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-28