Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt. Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. Handläggaren kallar skriftligen byggherren och kontrollansvarig till det tekniska samrådet.

Under samrådet går man igenom följande:

 • Arbetets planering och organisation.
 • Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in.
 • Eventuellt farligt avfall.
 • Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behovet av färdigställandeskydd.
 • Behovet av utstakning.
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
 • Behovet av ytterligare möten

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

Handlingar som krävs för startbesked och/eller tekniskt samråd:

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritning (eller konstruktions- och hållfastighetsbeskrivning för enklare åtgärder som garage och eldstäder).
 • Rivningsplan (endast om man misstänker att det finns farliga ämnen och material som uppkommer vid rivning, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB).
 • Uttalande från skyddsombud eller arbetstagarrepresentant (gäller endast för verksamhet med anställd personal).
 • Skyddsrumsbesked vid nybyggnad eller omfattande ändring av byggnad, speciellt om källare berörs. Detta gäller inte enbostadshus.
 • Färdigställandeskydd för en- och tvåbostadshus.
 • Bevis om att gatukostnadsersättning är betald om det finns krav på detta vid ny- och tillbyggnad på privatägd mark.
 • Geoteknisk utredning (gäller i vissa fall).
 • VA- och ventilationsritningar och brandskyddsbeskrivning.
 • Redovisning av ljudåtgärder (gäller särskilt vid verksamheter).

Om projektet behövt anmälan (inte bygglov) behövs dessutom en planritning i skala 1:100 där åtgärden är markerad.

Generellt för alla ritningar:
Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra.

Vi behöver två omgångar av alla ritningar — en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka efter beslutet med en stämpel att de tillhör beslutet.

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns