Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Handlingar som krävs vid bygganmälan

Vilka handligar som krävs beror på vilken typ av åtgärd bygganmälan gäller. Till varje bygganmälan krävs en ifylld blankett om bygganmälan och blankett för anmälan av kvalitetsansvarig. Du kan även behöva lämna in en kontrollplan om Miljö- och byggnadsnämnden tar beslut om att det behövs.
Dessutom ska du lämna in ritningar som visar vad du vill göra, var du vill bygga eller ändra och hur det ska se ut, med mått, material och färgsättning. Ritningarna för mindre byggen ska vara ritade i skala 1:100 (1 centimeter på ritningen motsvarar 1 meter i verkligheten). Färgsättningen ska visas antingen med en färgkod eller på ett separat papper med exempel på föreslagna färger.

Ny- och tillbyggnad av större hus

 • Byggnadsritningar i skala 1:100. Om bygganmälan har föregåtts av en bygglovsansökan kan du skicka kopior på beviljade bygglovsritningar. Redovisa fasader, planlösningar samt sektionsritningar.
 • Situationsplan som kan grundas på kartutdrag eller nybyggnadskarta, skala 1:400. Rita in var på tomten och var i byggnaden åtgärden ska utföras.
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • Geoteknisk utredning
 • VA- och ventilationsritningar, om dessa områden påverkas av åtgärderna.
 • Brandskyddsdokumentation

Ny- och tillbyggnad av småhus

 • Byggnadsritningar i skala 1:100. Om bygganmälan har föregåtts av en bygglovsansökan kan du skicka kopior på beviljade bygglovsritningar. Redovisa fasader, planlösning samt sektionsritningar.
 • Situationsplan som kan grundas på kartutdrag, skala 1:400. Rita in var på tomten och var i byggnaden åtgärden ska utföras.
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • Geoteknisk utredning
 • VA- och ventilationsritningar, om dessa områden påverkas av åtgärderna.

Ny- och tillbyggnad av mindre byggnader

 • Byggnadsritningar i skala 1:100. Om bygganmälan har föregåtts av en bygglovsansökan kan du skicka kopior på beviljade bygglovsritningar.
 • Redovisa fasader, planlösning samt sektionsritningar.
 • Situationsplan som kan grundas på kartutdrag, skala 1:400. Rita in var på tomten och var i byggnaden åtgärden ska utföras.
 • Beskrivning av principerna för konstruktionen och grundläggningen.

Ändring av byggnad, invändigt

 • Byggnadsritningar i skala 1:100. Om bygganmälan har föregåtts av en bygglovsansökan kan du skicka kopior på beviljade bygglovsritningar. Redovisa planlösning samt sektionsritningar.
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, om ändringar utförs i bärande konstruktioner.
 • VA- och ventilationsritningar, om dessa områden påverkas av åtgärderna.
 • Brandskyddsdokumentation

Ibland behövs även nedanstående intyg som redovisas senast vid byggstart

 • Rivningsplan ska inlämnas om det i samband med byggnadsåtgärderna kan antas att det uppkommer rivningsmaterial som innehåller farligt material, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB. Planen ska redovisa hur byggherren ämnar hantera rivningsmaterialen.
 • Yttrande från arbetstagarorganisation
 • Skyddsrumsbesked vid nybyggnad (gäller inte enbostadshus) eller omfattande ändring av byggnad, speciellt om källare berörs.
 • Byggfelsförsäkring vid omfattande ändring eller nybyggnad av flerbostadshus. För villor: byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.


Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns