Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Här kan du ansöka om bygglov direkt på sidan.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att

 • uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • bygga till en byggnad
 • göra vissa ändringar, till exempel när du vill ändra utseende på en byggnad (om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär), vill inreda ytterligare en bostad eller vill använda en byggnad på ett nytt sätt

För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • upplag och materialgårdar
 • tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vissa vindkraftverk
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

Du kan också behöva lov för att

 • riva en byggnad eller en del av en byggnad (se "rivningslov" i menyn)
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla på jord, fälla träd eller plantera skog (se "marklov" i menyn)

Vissa byggnadsåtgärder är befriade från bygglov (se "lovbefriade åtgärder" i menyn ) I bygglovet prövas om en byggnadsåtgärd är lämplig för platsen och det avsedda ändamålet. I prövningen tar man hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

Din ansökan prövas mot kraven i plan- och bygglagen (PBL), gällande detaljplan och krav i andra lagar, förordningar och regler. Nya byggnader, ombyggnader och andra förändringar ska utformas så att de är ändamålsenliga och estetiskt tilltalande. Bland många andra krav tas hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärden på platsen.

Hur söker jag bygglov?

När du söker bygglov ska du fylla i och skicka in den digitala ansökningsblanketten här på sidan.

För byggande inom strandskyddsområde krävs tillstånd enligt miljöbalken (se "strandskydd" i menyn).

Vad kostar bygglov?

Här på sidan hittar du länk till bygglovstaxan. Kontakta gärna handläggare om du har frågor.

Startbesked

Det krävs alltid ett startbesked innan du får påbörja byggnationen. Vid enklare åtgärden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Blanketter för bygglovöppnas i nytt fönster

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns