Rätt vilt till rätt kund

Logottype för Rätt vilt till rätt kund samt Europeiska jordbruksfonden.

Projektet, "Rätt vilt till rätt kund", ska hjälpa till att utveckla landsbygden och är en samverkan mellan kommun, skolor, region och den privata aktören Ryholm.

Vårt mål med projektet är att främja en kort viltvarukedja– från skog till slutkonsumentens bord.

Målet med projektet ”Rätt vilt till rätt kund” är att främja en kort viltvarukedja från skog till matbord. Att genom information och utbildning lyfta fram viltköttet som en råvara som kan erbjudas på både privata och offentliga menyer. Det tvååriga projektet ska hjälpa till att utveckla landsbygden i samarbete mellan kommun, skolor, region och den privata aktören Ryholm.

– Vi vill att elever och personal från grundskola, friskola, naturbruksgymnasium och eftergymnasial utbildning ska få jobba nära branschen, och att eleverna får med sig kunskaper de kan använda i sitt framtida yrkesarbete inom jordbruksnäring och restaurangnäring

På Ryholm, som har jord- och skogsbruk, bedrivs även jakt på ett varierat viltbestånd och med goda kunskaper inom viltförvaltning och med ett eget förstklassigt slakteri.

Tanken är att tillsammans med projektet skapa ett bra flöde, så att konsumenter ska få tillgång till råvaror och förädlade viltprodukter på ett enklare sätt. Det kan till exempel handla om att kunna köpa köttet via en REKO-ring och att få tillgång till informations- och presentationsmaterial från Ryholm (där viltet lever) plus recept på hur köttet kan tillagas. Idén är vidare att via kompetensutbildning av personal från deltagande skolor och kommuner öka förståelsen för viltköttet som råvara för att sedan kunna erbjuda det på offentliga och privata menyer.

Projektresultat

Samarbete med skolor

Personal och elever på våra deltagande skolor utbildas genom studiebesök och styckningsutbildning på Ryholms herrgård för att få mer kunskap om styckning och användning av viltkött. Personal och elever har gått matlagningsutbildning på Kanalskolan där vilt från styckningskursen tillagats på olika sätt, Skolrestaurangerna har ingått som testkök där vi provat oss fram för att hitta viltköttets roll i offentliga kök. Sötåsens och Uddetorps naturbruksgymnasier bildade en köksgrupp bestående av kökspersonal från båda skolorna och elever med lantbruksinriktning på de två skolorna bildade en egen grupp. Mariestads kommun valde ut personer ifrån kostenheten och fick följa med i gruppen kökspersonal från naturbruksgymnasierna. För att projektet inte skulle tappa i volym tillfrågades Fredsbergs friskola i Töreboda, om de ville delta med sina pedagoger i projektet. Det föll väl ut då Kanalskolan redan har Fredsbergs skolelever i hemkunskapsundervisning, pedagogerna styckar kött som sedan eleverna får använda i matlagningen i hemkunskapen.

Den privata marknaden

För att nå den privata marknaden har projektet tagit fram ett utbildningsmaterial som kan bidra till att öka förståelsen för viltkött som råvara. Ett led i detta var att Kanalskolan deltog på Outdoor festival i Skövde hösten 2018. Elever från Kanalskolan hade jobbat fram viltrecept som sedan tillagades på plats och serverades besökare. Viltkött fanns till försäljning och utfallet blev mycket positivt under de två dagarna vi befann oss på plats. Viltmästare från Ryholms herrgård informerade om viltvård samt delade ut informationsblad. Kontakten med besökare gav en bra inblick i vad gemene man vet om vilt och viltkött och att vår insats var viktig.

REKO-ring

Medverkan på Outdoor festival gav oss också svaret på att REKO-ring var något som var värt att testa då frågor ställdes om Ryholms herrgård fanns med i någon ring i närområdet. I ett senare skede i projektet genomförde vi test på REKO-ringsförsäljning med ett antal försäljningstillfällen, utfallet var varierat med både bra och mindre bra efterfrågan då många besökare redan bokat upp sig på annat kött då test och försäljning skedde i samband med julförsäljning i december. Reko-ring Skövde tillhör en av de större i närområdet med över 10 000 medlemmar. Kvalitets- och prismässigt så var alla kunder mycket nöjda med de produkter som köpts.

Utbildningsinsatser

Arbetet med att ta fram utbildningsinsatser såsom studiebesök ute på Ryholms herrgård samt styckningskurs planerades och arbetades fram i god samverkan. Elever och personal som har deltagit har varit mycket nöjda med både studiebesöket och styckningsutbildningen och den efterföljande matlagningsaktiviteten som genomfördes.

Produktutveckling och försäljningsstöd, här har vi stärkt bilden av vilt som en klimatsmart och ekologisk kvalitetsprodukt, har pågått under hela projektets tid och resulterade i att Lidköpings kommun hörde av sig. De hade hört talas om projektet och ville se verksamheten, så det togs ett beslut att bjuda in ledningsgruppen för kostenheten i Lidköpings kommun på ett studiebesök på Ryholms herrgård. Besöket föll väl ut med nöjda besökare som ville diskutera ett större inköp för att kunna servera en vildsvinsbiff på samtliga skolor i kommunen. Det resulterade i att Lidköpings kommun serverades detta under två höstveckor i kommunens skolor.

Utvärdering

Projektet har byggt på det pedagogiska värdet som vi anser att vi har nått fram till då vi verkat på så många olika nivåer och nått de målgrupper som vi eftersträvade i projektet; privata konsumenter, offentlig måltid på kommunal och regional nivå, konsumenter inom offentlig och regional nivå samt elever både på grundskolenivå, elever på gymnasial nivå och eftergymnasial nivå.

Sidan senast uppdaterad: