Kvalitetsarbete förskola och skola

Årligen upprättas en kvalitetsrapport på samtliga förskolor/skolor som sänds vidare till huvudmannen.

Ett av underlagen är föräldraenkäter inom förskola och fritidshem, samt elevenkäter inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning gällande trygghet, inflytande/delaktighet samt intresseväckande undervisning.

I kvalitetsrapporten redovisas bland annat resultat från enkäterna, statistik över prov- och betygsresultat och personaltäthet. Det redogörs också av arbetet med de prioriterade mål som huvudmannen och enheten årligen sätter för verksamheten.

Länk finns till Skolverkets sida om statistik där du kan söka statistik för kommunens skolor.