Moholms skola

Exteriör Moholms skola

Moholms skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 som ligger i utkanten av Moholm. Skolans vision är ”En skola för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära”.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Med hjälp av digitala och analoga lärverktyg i förening med ny forskning och beprövad erfarenhet uppmuntra varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Skolan arbetar för att ha en god kontakt med vårdnadshavare och ett gott samarbete med skolans föräldraförening.

På skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, lekborg, gungor och stora fotbollsplaner. Vi har även tillgång till en skolskog som ligger på promenadavstånd från skolan.

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Moholm med omnejd

Antal elever

104

Antal klasser

7

Avdelningar på fritidshemmet

Regnbågen, F-1 och 2-6


Verksamhetsidé

Alla som arbetar på Moholms skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resursfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen.

Föräldrasamverkan

I samarbete med vårdnadshavare för vi en kontinuerlig dialog om elevernas skolgång och trivsel genom utvecklingssamtal och föräldramöten.

Föräldramötet vid läsårsstart har en gemensam del där skolans personal presenteras och vi delger allmän information rörande skolan. Ytterligare en del sker i respektive hemklassrum tillsammans med klasslärare.

Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare i ett trepartssamtal utvärderar tidigare mål och planerar upp nya mål för eleven att jobba mot.

På skolan finns en föräldraförening.

Fritidshem

Moholms fritidshem Regnbågen har två avdelningar. En avdelning för barnen i förskoleklass och årskurs 1 samt en avdelning för årskurs 2-6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Verksamheten drivs av pedagogiskt högskoleutbildad personal som är med och tränar barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Personalen är medagerande, idégivande och stödjande. De utmanar barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Öppettider: Måndag till fredag kl. 06.00-18.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Här hittar du oss