Älgarås skola

Exteriör Älgarås skola

Älgarås skola är en liten F-6 skola med naturen runt knuten.
Skolans vision ”En skola för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära” är ett förhållningssätt som all personal arbetar efter.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Med hjälp av digitala och analoga lärverktyg i förening med ny forskning och beprövad erfarenhet uppmuntra varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Skolan arbetar för att ha en god kontakt med vårdnadshavare och ett gott samarbete med skolans föräldraförening.

På skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, linbana, gungor och fotbollsplan.

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Älgarås med omnejd

Antal elever

cirka 55

Antal klasser

4

Avdelning på fritidshemmet

Älgen

Verksamhetsidé

Alla som arbetar på Älgarås skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resurserfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Skolan har ett trygghetsteam som tillsammans med rektor ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen.

Föräldrasamverkan

I samarbete med vårdnadshavare för vi en kontinuerlig dialog om elevernas skolgång och trivsel genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Föräldramötet som ligger vid läsårsstarten börjar gemensamt där rektor, lärare och vårdnadshavare samlas för information kring frågor som rör hela skolan, för att senare dela upp oss i respektive klassrum.

Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare i ett trepartssamtal utvärderar tidigare mål och planerar upp nya mål för eleven att jobba mot.

En föräldragrupp bildas varje år och träffas vid ett par tillfällen under läsåret. 

Fritidshem

Älgarås fritidshem har en avdelning som ligger inne på skolans område. Där går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Verksamheten drivs av pedagogisk personal som är med och tränar barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Personalen är medagerande, idégivande och stödjande. De utmanar barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Öppettider: måndag till fredag 06:00 – 18:00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Telefon personalrum:
0506-182 14

Elevhälsan
Marie Handfast
Skolsköterska
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Helen Engström
Skolkurator
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Fritidshem
Avdelning Älgen
Telefon: 0506-182 13

Besöksadress

Skolgatan 5
545 02 Älgarås

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Dokument

Årsplan Pdf, 274.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Årlig plan mot kränkande behandling Pdf, 661.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läsårstider och lov