Praktisk information till dig som har barn på fritidshem

Schema

Barnens schematid baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studietid inklusive rimlig gång- eller restid samt lämning och hämtning. Vid oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete (klockan 00.00-06.00), gäller även skälig tid för vila på dagen. Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete/studier senast och den som avslutar sitt arbete/studier tidigast är det som styr barnets schematider. Står man på inringning eller av andra skäl har svårt att lämna in ett schema måste man prata med personalen om detta. Vid syskon på samma fritids måste det läggas in tider för samtliga barn (inte endast för ett).

Om det inte ligger inne tider i SchoolSoft räknar vi med att ditt barn inte behöver plats den dagen. Vi bemannar efter antal barn.

Scheman måste skrivas in minst två dagar innan de börja gälla och ändringar inom två dagar kan ej göras på SchoolSoft utan då får ni ta kontakt med avdelningen. Möjlighet att lägga in tider för lov kommer kunna göras ca fyra veckor innan lov och stängas ca två veckor innan lovet.

Växelvisboende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till fritids utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning och hämtning.

SchoolSoft

Fritids använder sig av SchoolSoft som är ett webbaserat system för informationsutbytet mellan personal och vårdnadshavare. För mer information klicka på länken SchoolSoft under relaterad information.

Kläder

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på förskolan. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla.

Barn på fritidshem- Vid vårdnadshavares sjukdom

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse, om så behövs, efter den andre vårdnadshavarens arbetstid under en vecka. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den andra vårdnadshavaren, som lämnar och hämtar barnet.

Vårdnadshavare har inte rätt, vid längre sjukskrivningar än 1 vecka, att lämna sitt barn till fritidshemmet.

Om barnet behöver tid på fritidshemmet beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr.

Barn på fritidshem- Sjuka syskon

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) har fritidshemsbarn inte rätt till fritidshem vid syskons sjukdom. Om barnet behöver tid på fritidshem beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr.

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning.

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.

Sammanslagning

Vid lov och klämdagar samarbetar förskolorna och fritidshemmen. Det innebär att barnen får vara på en annan förskola eller fritidshem än den de brukar vara på. På loven arbetar vikarier.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till skadestånd från kommunen.

Sekretess

All personal i förskola och fritidshem omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan vårdnadshavarnas medgivande. Sekretesslagen 7 kap. 38 §.

Anmälningsskyldighet i förskolan och fritidshem

Personalen i förskolan/fritidshem är anmälningsskyldiga och ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Personal är också skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Det är oron för barnet som ska anmälas. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver personalen inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att de misstänker det. Det är socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd. Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. 11