Grundskola och fritidshem

Ett barn sitter och funderar med en uppslagen bok framför sig. I bakgrunden syns bokhyllor fulla med böcker.

Förskoleklass

Kommunen erbjuder alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till dess att barnet ska börja skolan.
Förskoleklassen är avgiftsfri.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för alla barn som fyller sex år.

I början av kalenderåret då ditt barn fyller sex år får du ett brev hem med information om förskoleklassen samt vilket upptagningsområde ditt barn tillhör. Senare under våren blir du som vårdnadshavare inbjuden till ett föräldramöte.

Grundskola

Alla barn mellan sex och sexton år har skolplikt. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.

I Moholms och Älgarås skolor finns förskoleklass till och med årskurs 6.
Kilenskolan har förskoleklass till och med årskurs 3 och Björkängsskolan årskurs 4 till och med årskurs 6.

Centralskolan har undervisning för alla elever i årskurs 7 till och med årskurs 9.

Friskolor

I kommunen finns också Fredsbergs friskola med förskoleklass till och med årskurs 6.

Välja grundskola

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att välja en annan skola inom kommunen än den ditt barn automatiskt placeras i, om det inte orsakar organisatoriska ekonomiska svårigheter för kommunen. Väljer du att placera ditt barn i en annan skola står inte kommunen för skolskjuts även om skolan ligger långt från hemmet.

Du ansöker om plats i grundskolan för ditt barn via e-tjänsten Skolansökan. Rektor bjuder in till ett inskrivningsmöte före skolstart. Blankett för ny elev fylls i och lämnas till skolan vid inskrivningsmötet.

​Läroplan

Skolan har en läroplan som anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

Skriftliga individuella utvecklingsplaner (SIUP)

Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Planen följs upp vid nästa utvecklingssamtal. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.