Villkor och avgifter, barnomsorg

På denna sida finns information om vad som gäller för förskola inom kommunen
Plats erbjuds från ett års ålder till dess att barnet börjar förskoleklass

Tre grunder för rätt till förskola i förskola

Vårdnadshavare arbetar eller studerar

Barnen får plats i den omfattning som krävs för att vårdnadshavarens närvaro vid arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid nattarbete. Självstudier ska förläggas mellan tidigast 8.00 och senast 16.00.

Barnet har ett eget behov

Barnet har ett eget behov. Rektor utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas.

Vårdnadshavare är föräldraledig eller utan arbete

Vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn eller arbetslös och arbetssökande. Placering beslutas av rektor och tiderna beslutas av förskolan för att ge barnet bäst möjliga utveckling och lärande. Omfattningen är femton timmar per vecka.

Förtydliganden

Ett barn kan bara ha placering utifrån en av tre ovanstående placeringsgrunder.

Allla barn erbjuds från höstterminen det år barnet fyller tre år plats, med femton timmar per vecka/tre timmar per dag avgiftsfritt,vilket motsvarar 525 timmar per läsår. Närvarotiderna följer skolans läsårstider. Barn som har en placering utifrån någon av punkterna ovan kompenseras med en lägre avgift från och med september det år barnet fyller tre år.

Verksamheten erbjuds i Töreboda, Älgarås och Moholm.

Två grunder för rätt till plats i fritidshem

Vårdnadshavare arbetar eller studerar

Barnen får plats i den omfattning som krävs för närvaro på arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid nattarbete. Självstudier ska förläggas mellan tidigast kl. 08.00 och senast 16.00.

Barnet har ett eget behov

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin utveckling. Rektor utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i fritidshem gäller högst ett år för att sedan omprövas.

Ansökan

Ansökan om plats görs digitalt via Töreboda kommuns hemsida. Man kan ställa barnet i kö när som helst men ködatum blir högst sex månader innan önskad placering

Barnen får placering i kön efter ködatum. Töreboda kommun använder sig inte av förtur.

Anmälan till omsorg på kvällar är en ny ansökan även om barnet redan har en placering i någon av verksamheterna i Töreboda kommun.

Erbjudande och placering

När vårdnadshavare har anmält behov av plats inom någon av verksamheterna som omfattas av detta regelverk ska plats erbjudas i förskolan senast inom fyra månader, vid fritidshem erbjuds plats så snart behovet är känt för Töreboda kommun

Vårdnadshavare erbjuds plats via mail eller brev, beroende på vilket sätt de själva valt vid ansökan. Om vårdnadshavare inte accepterar den placering som erbjuds kan man tacka nej, men får då söka ny plats med upp till fyra månaders väntetid.

Innan barn definitvt får en plats måste vårdnadshavare ha tackat ja till erbjuden plats och lämnat in schema för barnet samt inkomstuppgifter.

Vårdnadshavare är skyldiga att till Töreboda kommun meddela ändring av familjeförhållanden, inkomst och andra förhållanden som påverkar villkoren för placering och eller behov av tid.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske senast två månader innan barnets placering ska upphöra.

Uppsägningen görs skriftligt till Töreboda kommun, antingen i e-tjänsten eller på en blankett. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Töreboda kommun har rätt att säga upp barn från dess plats i förskola eller fritidshem när avgifter inte betalats in vid två tillfällen.

Uppsägning av plats som avser perioden juni till augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till verksamheten under höstterminen samma år.

Övrigt

Förskolor och fritidshem har öppet måndag till fredag 6.00-18.00.

Töreboda kommun kan, om det finns särskilda skäl, komma överens med annan hemkommun om att ta emot barn i deras verksamhet. Innan en annan huvudman fattar beslut om att ta emot barnen i deras verksamhet måste yttrande inhämtas från hemkommunen.

Förskolor och fritidshem har rätt att stänga för planering, utbildning och utveckling av verksamheten under två dagar per termin.

Under semesterperioden samt jullovet är det samordnat öppethållande mellan förskolorna och ibland fritidshemmen. Under denna tid erbjuds verksamhet i begränsad omfattning för föräldrar med behov av förskola för sina barn.

Avgift och debitering

Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande.

Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundande inkomsten ingår:

  • inkomst av tjänst, rörelse, kapital eller annan förvärvsinkomst
  • arvode
  • sjukpenning, föräldrapenningar
  • arbetslöshetsersättning
  • utbildningsbidrag (ej CSN) vårdbidrag (skattepliktig del)
  • familjebidrag i form av familjepenning
  • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
  • livränta (skattepliktig del)
  • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till Töreboda kommun senast tjugofemte i en månad för att förändring av avgift ska ske för nästkommande månad.

Töreboda kommun omprövar avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter från Skatteverket, en så kallad inkomstjämförelse. Inkomstjämförelsen kan göras först två år efter inkomståret. Mer information om inkomstjämförelsen finns på sidan Inkomstjämförelse Öppnas i nytt fönster.. Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Avgift betalas med en viss procent (enligt tabell nedan) av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst är, från januari 2021, 50 340 kronor.

Man betalar så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.

Om inte inkomstuppgift lämnas, får man betala full taxa.

Från och med september det år barnet fyller tre år har man reduktion på avgiften varje månad. Det gäller till och med att barnet börjar förskoleklass.

Avgiften betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende varannan vecka har rätt till att få delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls inkomst.

Avgiftsnivåer 2021 för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Avgift i förskola och fritidshem


Taxa 1, barn 1-3 år

Taxa 2, barn 3-5 år

Taxa 3, fritids


Avgiftstak

Dock högst

Avg.tak

Högst

Avg.tak

Högst

Barn 1

3%

1 510 kr

1.95%

981 kr

2%

1007 kr

Barn 2

2%

1 007 kr

1.3%

654 kr

1%

503 kr

Barn 3

1%

503 kr

0.65%

327 kr

1%

503 kr

Barn 4-

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift


Reducerad avgift

Barnet har ett eget behov

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, som anvisats plats enligt skollagen åttonde kapitel sjunde paragrafen har rätt till avgiftsfri plats i förskola femton timmar per vecka. Finns behov utöver dessa femton timmar betalas enligt taxa två.

Allmän förskola

En plats i allmän förskola omfattar 525 timmar per år (15 timmar i veckan, tre timmer per dag) Den allmänna förskolan följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar. Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för barn i åldrarna tre, fyra och fem år och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Dessa timmar är fasta och ej utbytbara. Finns behov utöver dessa 525 timmar betalas enligt taxa två.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör förskola och fritidshem
Telefon: 0506-181 66
E-post: Emma Gunnarsson

Besöksadress:
Kyrkogatan 26
545 21 Töreboda

Postadress:
Box 34
545 21 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Broschyr regler och avgifter förskola och fritidshem Pdf, 788.5 kB, öppnas i nytt fönster.