Praktisk information till dig som har barn i förskola

När du tackat ja till platsen

Du får en inbjudan när ditt barn ska börja på förskolan. Om ditt barn av någon anledning inte kan börja detta datum måste du kontakta förskolan och administratör. Avgift betalas från första dagen. Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet sker inga introduktioner. Förskolor och fritidshem kan under dessa perioder vara sammanslagna. För att börja på förskolan behöver barnet kunna äta fast föda samt kunna dricka ur pipmugg eller glas. Med fast föda menas små köttbitar, potatis, grönsaker, bröd samt fil och yoghurt.

När ditt barn introduceras på förskolan

För att barnet ska känna sig trygg i sin nya miljö är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg. Om du är trygg kommer ditt barn att känna sig trygg och introduktionen kommer att fungera bra. Under denna tid är det viktigt att du pratar med personalen om sådant som de behöver veta om ditt barn. Efterhand som ditt barn känner sig tryggare kan personalen på avdelningen börja ta över ansvaret. Mobiltelefonen ska vara undanlagd under tiden introduktionen pågår. Du kommer att få gå ifrån korta stunder för att barnet ska lära sig att förstå att du kommer tillbaka. Det bestäms i samråd med personalen hur och i vilken omfattning det sker utifrån barnets behov. Räkna med att inskolningen tar minst 14 dagar. Ditt barn ska lära sig rutiner, lära känna lokalerna, träffa nya kompisar och nya vuxna.

Kläder och blöjor

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på förskolan. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla. Om ditt barn använder blöjor ska du ta med dig blöjor till ditt barn och du som vårdnadshavare har ansvar för att det alltid finns blöjor.

Sekretess

All personal i förskola och fritidshem omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan vårdnadshavarnas medgivande. Sekretesslagen 7 kap. 38 §.

Anmälningsskyldighet i förskolan och fritidshem

Personalen i förskolan/fritidshem är anmälningsskyldiga och ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Personal är också skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Det är oron för barnet som ska anmälas. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver personalen inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att de misstänker det. Det är socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd. Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. 11

SchoolSoft

Förskolan använder sig av SchoolSoft som är ett webbaserat system för informationsutbytet mellan personal och vårdnadshavare. Du ska ha fyllt i schematiderna på SchoolSoft och fyllt i inkomstuppgift via kommunens e-tjänst innan ditt barn påbörjar ordinarie schema.

Vid frånvaro

Rutin vid frånvaro – Förskola

  1. Vårdnadshavare frånvaroanmäler via SchoolSoft. Frånvaroanmälan i SchoolSoft måste ske innan barnets anmälda schematid.
  2. Under första frånvarande dagen ringer vårdnadshavare till förskolan och meddelar anledning.
  3. Vid oanmäld frånvaro ringer personal hem under första frånvarodagen.
  4. Får personal ingen kontakt med vårdnadshavare eller finns en oro angående orsaken till frånvaro eller om den är återkommande så tar personalen kontakt med rektor. Rektor kontaktar vårdnadshavare.
  5. Om rektor inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktar rektor socialtjänsten.
  6. Vid upprepad frånvaro där det finns en oro angående orsaken till frånvaron ber rektor om samtyckte från vårdnadshavare till ett samordnande möte.

Vid barnets sjukdom

Allmäntillståndet avgör om ditt barn kan vara på förskolan eller inte. Bedömer personalen att barnet inte orkar delta i den ordinarie verksamheten ringer personalen dig och du som vårdnadshavare ska se till att ditt barn blir hämtat. Information om allmäntillstånd finns på: 1177 (länk finns under relaterad information.)

  • Vid magsjuka måste det ha gått minst 48 timmar sedan senaste diarré eller kräkning innan ditt barn får återkomma till förskolan och då ska syskon också stanna hemma.
  • Vid pandemier eller vid lokala sjukdomsutbrott, kan andra riktlinjer och regler gälla.

Sambo som inte är vårdnadshavare har inte skyldighet att vårda barnet vid eventuell arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom. Då skall vårdnadshavarens tider styra vistelsetiden.

Vid vårdnadshavares sjukdom

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse om så behövs efter den andre vårdnadshavarens arbetstid under en vecka. Därefter gäller att barnet får komma 15 timmar vecka. Varje förskola bestämmer var dessa timmar kommer att förläggas under dagen.

Om vårdnadshavare som är arbetslös/föräldraledig blir sjukskriven har barnet rätt att komma 15 timmar vecka. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnet. Om barnet behöver mer tid på förskolan beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr.

Sjuka syskon

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) har syskon rätt att komma 15 timmar per vecka. Dock gäller inte detta om syskon har smittsamma sjukdomar som till exempel variga ögon eller magsjuka då ska även syskon vara hemma minst 48 timmar sedan sista kräkning. Vi samarbetar med HYFS, Hygiensjuksköterska i förskolan, samt Barnhälsovård. Se aktuella riktlinjer på: Hyfs (länk finns under relaterad information).

Sidan senast uppdaterad: