Inkomstjämförelse

Under våren kommer Töreboda kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2021.

Töreboda kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vid inkomstjämförelse tittar vi på hur mycket du har betalat i förskola/fritidshemsavgift under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Inkomstjämförelsen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Vanliga frågor och svar kring inkomstjämförelsen

Varför gör ni den här kontrollen?
Kontraktsinnehavaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Hur har kontrollen gått till?
Vi inhämtar uppgifter från Skatteverket. Från Skatteverket får vi veta vad ni haft för skattepliktig inkomst under året (i detta fall år 2021) sen delas den årsinkomsten på 12mån för att få ut en månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era inkomster för varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt. Töreboda kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Varför kontrollerar ni mot årsinkomsten två år tillbaka, så långt bakåt i tiden?
Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för ett år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Meddela rätt inkomst
Kontraktsinnehavaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era månadsinkomster varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Kontraktsinnehavaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt.

Vad räknas som inkomst? (Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på.)
Exempel på skattepliktiga inkomster:
Lön (inklusive OB-tillägg och övertid)
Familjehemsförälders arvodesersättning
Pension
Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag för handikappade barn
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag
Familjebidrag
Skattepliktiga bonusinkomster m.m.

Vad räknas inte som inkomst?
Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?
Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Vad händer om man har betalat för lite i avgift under 2021?
Då kommer hushållet att få en extra faktura i januari/februari. Belopp under 300 kr faktureras inte. Ni som fått en faktura att betala observera att det är 3 månaders förfallo. Kommunen gör inga avbetalningsplaner. Du kan välja att betala in lite varje månad fram till förfallodatumet eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Vad händer om man har betalat för mycket i avgift, hur betalas de ut?
Man får en kreditfaktura där man kan välja att ange ett kontonummer för att få pengarna insatta på sitt konto. I annat fall kommer ett utbetalningskort. Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka. Mindre belopp än 300 kr betalas inte ut.

Vad har jag gjort för fel, när jag måste betala tillbaka pengar?
Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso?
Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Om jag inte kan betala tillbaka i tid, blir mitt barn avstängt då?
Ja, om man inte betalar sin avgift mister barnet sin plats. Förnyad placering kommer att ske föst när skulderna är reglerade.

Hur kan man undvika att bli efterdebiterad i framtiden?

Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst. Det görs på blankett Inkomstuppgift som finns på kommunens hemsida eller på förskolan/fritidshemmet. Viktigt att tänka efter innan man sätter 0 i inkomst. Även om man är arbetslös eller studerar kommer man kanske att ha sommararbete eller få någon form av inkomst under året. Till exempel: en inkomst på 60 000 fördelad på 4 månader blir i genomsnitt 5000 kronor per månad om man delar med 12 månader. Ett barn under 3 år kostar 150 kronor i avgift om man tjänar 5000 kronor per månad. Har man uppgett 0 i inkomst och får in dessa pengar på extraarbete under året blir man skyldig 12 x 150 = 1800. Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Sidan senast uppdaterad: