Kostnad för plats på förskola och fritidshem

Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller förskolans studiedagar.

Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hans/hennes inkomst räknas med.

Kontraktsinnehavare

När vårdnadshavare/familjehemmet får plats är denna eller de kontraktsinnehavarna. Har ett barns vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda har behov av förskola eller fritidshem är båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare. Man ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats men två kontrakt. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.

Inkomstredovisning

Vid placering av ett barn är vårdnadshavarna skyldiga att lämna en inkomstredovisning via kommunens e-tjänst eller blankett. Den är en förutsättning för att placeringen ska starta. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Om familjens inkomst förändras ska detta anmälas i e-tjänsten/ via blankett omgående. Till avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före skatt. Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften två år tillbaka (länk till sidan med information om inkomstjämförelsen finns under relaterad information). Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär detta en justering av avgiften retroaktivt.

Till avgiftsgrundande inkomst hör:

Observera att det endast är skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag med mera som avses.

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsförälders arvodesersättning
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för handikappade barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag
 • Familjebidrag
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förts på deklarationens huvudblankett och medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst
 • Skattepliktiga bonusinkomster

Vid utebliven betalning av 2 avgifter sker avstängning från förskoleplats/fritidshemsplats. Förnyad placering kommer att ske när skulderna är reglerade.

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta barnet som barn 1 i tabellen. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn 2 eller 3 i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt

Barn som är lovplacerade betalar 100 kronor per dag, dock inte mer än maxavgift per månad.

För barn som är placerade i förskolan inom åldern 3-5 år minskas avgiften med 35 procent från och med september månad det år barnet fyller 3 år. För barn som har placeringen Allmän förskola, 15 timmar per vecka 3 timmar per dag, debiteras ingen avgift.

Avgiftsberäkningen bygger på riksdagens beslut om maxtaxa och är antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27. Avgiftsberäkningen bygger på inkomsttaket 54 830 kronor (för 2023) och är indexerad, det vill säga höjs varje år.

Avgiftsnivåer 2023 för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Avgift i förskola och fritidshem


Taxa 1, barn 1-3 år

Taxa 2, barn 3-5 år

Taxa 3, fritids


Avgiftstak

Dock högst

Avg.tak

Högst

Avg.tak

Högst

Barn 1

3%

1 645 kr

1,95%

1 069 kr

2%

1 097 kr

Barn 2

2%

1 097 kr

1,30%

713 kr

1%

548 kr

Barn 3

1%

548 kr

0.65%

365 kr

1%

548 kr

Barn 4-

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift


Uträkning av maxtaxa vid delad faktura (gemensam vårdnad)

Vid uträkning delas maxtaxan och inkomsttak med två i början. Alla beräkningar som görs räknar mot den delade taxan och inkomsttaket.

Räkneexempel

Vårdnadshavare 1 Hushåll

Vårdnadshavare 2 Hushåll

Hushållets gemensamma inkomster: 35 000 kronor

Hushållets gemensamma inkomster: 20 000 kr

Maxtaxa 54 830 kr delat på 2 hushåll blir 27 415 kr i maxtaxa per hushåll.

Högsta avgift för förskolebarn 1 645 kr delat på 2 hushåll blir 823 kr per hushåll.

Då hushållets inkomst (35 000 kr) överstiger maxtaxan på 27 415 kr debiteras maxavgift på 823 kr

Eftersom hushållets inkomst (20 000 kr) understiger maxtaxa debiteras 3% av hushållets inkomster.

20 000 x 0.03 = 600

Hushåll ett får betala 823 kr per månad.

Hushåll två får betala 600 kr per månad.

Sidan senast uppdaterad: