Kornknarrens förskola

Förskolan Kornknarren är belägen i ett lugnt område och nära naturen med en stor gård som inbjuder till mycket lek.
Förskolan ligger bredvid Kilenskolan.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ankan, Svalan, Duvan, Bofinken, Svanen, Staren, Ugglan

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Avdelningar

Kornknarren består av sju avdelningar. 
Tre avdelningar, Ugglan, Svanen och Bofinken är för barn 3-5 år. De äldsta barnen är på Staren.
De yngre barnen 1-3 år är på Duvan, Ankan och Svalan.


Verksamhetsidé

På förskolan Kornknarren finns det  sju avdelningar där tre avdelningar har barn i åldern 1-3 år och tre avdelningar har barn i åldern 3-5 år, en avdelning har de äldsta barnen, 6 år . Vi ser en vinst i att arbeta med åldersblandade grupper då vi anser att både yngre och äldre barn har nytta av samverkan dem emellan. I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och berika varandras lek och lärande i den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå och deras språkutveckling och sociala färdigheter stimuleras av att de umgås över åldersgränserna. Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och att hjälpa varandra stärker barnens självförtroende och ansvarstagande. Vi ser också en fördel i att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin tid i förskolan då relationer kan byggas upp mellan barnet, personalen och kamraterna under en längre tid. Goda relationer är en viktig grund för att barnen ska utveckla ett bra samarbete och känna sig trygga.


Här hittar du oss