Kastanjens förskola

Kastanjens förskola ligger centralt i Töreboda.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ettan, Tvåan, Trean, Fyran, Femman

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Avdelningar

Förskolan Kastanjen är åldersindelad på fem avdelningar. Detta för att undervisningen och miljöer ska kunna anpassas efter ålder.

Kastanjens förskola är utformad med ett gemensamt torg, ateljé och vattenlek, där möten mellan stora och små sker.


Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och förskolans årsplan. Vi pedagoger är aktivt närvarande och har gemensam kunskaps- och barnsyn.

Vi ser hela förskolan som barnens och vår gemensamma arbetsplats. Inflytande, delaktighet och ansvar gäller alla som verkar på förskolan, stora som små.

Vi på Kastanjen arbetar med en ständig förändring och med utforskande pedagogiska miljöer som utgår från barnens intressen.

I det snabbt växande moderna samhället arbetar vi med digitalisering som hjälpmedel för att lägga grunden till barnens utveckling och lärande.

Vårt arbete med språket är en viktig del som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser till varje enskilt barns språkliga behov och utveckling med fokus på det dagliga samtalet, med hjälp av bland annat tecken, bildstöd och Bornholmsmodellen.


Här hittar du oss