Specialpedagog

En uppslagen bok ligger framför en stapel med färgglada böcker.

Specialpedagogens uppgift är att bidra till att utveckla lärmiljöer och undervisning för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar och behov.

Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för det förebyggande och främjande arbetet samt för arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd i olika situationer. Arbetet inriktas på att:

  • Kartlägga hinder i lärmiljön och undervisningen samt elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt i samarbete med lärare utforma åtgärdsprogram/handlingsplan
  • Bidra med kunskap och information om olika funktionsnedsättningar och dess betydelse för lärandet
  • Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal, elever, vårdnadshavare och andra berörda i olika frågor, vid utredningar och vid behov av t.ex. grundsär- eller gymnasieskolans skolform
  • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer gällande elevers lärande och utveckling
  • Följa upp, utvärdera samt stödja utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer.
  • Bidra med kunskap kring alternativa verktyg och hjälpmedel samt samhällets stödsystem för elever i behov av stöd
  • Verka för inkludering och tillgängliga lärmiljöer för alla
  • Verka för elevers delaktighet i sin undervisningssituation
  • Specialpedagog i skolan genomför specialpedagogiska utredningar inför elevers mottagande i grundsär- och gymnasiesärskolan
  • Vid behov initiera samverkan mellan förskola, föräldrar och BHV (Barnhälsovården), sjuksköterskor, psykolog, familjecentral och logoped.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Gustafsson
Specialpedagog
Förskolan
Telefon: 0506-181 22
E-post: Carina Gustafsson

Elin Bäcklund
Specialpedagog
Moholms skola, Bryggans skola och Tallkottens förskola
Telefon: 0506-180 37
E-post: Elin Bäcklund

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Älgarås skola och Näckrosens förskola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Anna Holmberg Nilsson
Specialpedagog
Kilenskolan
Telefon: 0506-182 57
E-post: Anna Holmberg Nilsson

Camilla Herlin Karlsson
Specialpedagog
Björkängsskolan
Telefon: 0506-181 28
E-post: Camilla Herlin Karlsson

Lina Johansson
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Lina Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Länkar