Skolkurator

Exteriör Älgarås skola

Skolkuratorns uppgift är att bistå skolan med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom rådgivande och bearbetande samtal, relaterade till skolsituationen, med enskilda elever
  • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag om extra anpassningar, inför beslut om särskilt stöd och vidupprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • Ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer, grupper och organisation
  • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
  • Ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i barn-och elevhälsans övriga arbete