Hälsosamtal

Skolsköterskan har hälsosamtal med elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 och i gymnasiet som en del i basprogrammet. Utöver detta har skolsköterskan hälsosamtal vid behov.

Exteriör Centralskolan Foto: Peter Hellström

Hur går det till?

Vid hälsosamtalet får eleven, med eller utan vårdnadshavare, möjlighet att samtala om sin hälsa och skolsituation med en professionell neutral vuxen.

Hälsosamtalet är elevcentrerat och innefattar information, rådgivning och lärande som utgår från elevens egna behov och resurser. Eleven får möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka sina möjligheter till ett hälsosamt liv.

Vid hälsosamtalet får eleven också möjlighet att berätta om sådant som oroar, till exempel om eleven utsätts för kränkande behandling i skolan eller på fritiden.

Åtgärder vid behov

Målet med hälsosamtalet är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Skolsköterskan arbetar i samråd med vårdnadshavare för att uppnå detta. Vid behov kan skolsköterskan förmedla kontakt med elevhälsans andra professioner samt övrig hälso- och sjukvård.

Sidan senast uppdaterad: