Barn och ungdomssamordnare, BUSAR

Exteriör Centralskolan Foto: Peter Hellström

I Töreboda samverkar förskola, skola, primärvård och socialtjänst i en lokal samverkansgrupp för Barn och Unga inom Vårdsamverkan Skaraborg. Inom vårdsamverkan finns en uppdragshandling som gäller 2020-2023.

Process för tidiga samordnade insatser i Töreboda

  1. När förälder, personal eller föreningsledare upplever oro för ett barn eller ungdom försöker verksamheten först lösa situationen utifrån egna idéer.
  2. När ett barn eller ungdom är i behov av stöd från en eller fler verksamheter kan barn och ungdomssamordnare, BUSE, hjälpa till att förmedla kontakter.
  3. Finns det behov av att prata med andra verksamheter inom samverkan om ärendet, skrivs ett samtycke med vårdnadshavare. Vid behov används SIP.
  4. BUSEN kan få stöd av ett Nära stöd- och vårdteam bestående av elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Teamets representanter kan vid behov vara mötesledare vid ett SIP-möte. Samtycke med vårdnadshavare inhämtas då behov av identifiering uppkommer. BUSEN ansvarar för att följa ärendet och agera brygga för samverkan.

En folder med mer information om samverkan för barn och unga med kontaktlista till BUSE finns under Relaterad information. Det går också bra att ringa till elevhälsan, socialtjänsten eller vårdcentralen och fråga efter kontakt med deras BUSE. Finns det redan en upprättad kontakt med någon verksamhet kan du också be om stöd till samordning via BUSEn i den verksamheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information