Barn- och elevhälsan

En samlad barn- och elevhälsa står för att den särskilda elevvården, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser samverkar och skapar förutsättningar till en så positiv lärandesituation som möjligt för barnet/eleven.

Barn- och elevhälsan i Töreboda är indelad i fyra team där specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare ingår. Skolpsykologtjänst köps in vid behov. Arbetet leds av respektive rektor. Barn- och elevhälsochef har övergripande ansvar för att leda och samordna professionerna inom verksamheten där elevhälsoplanen är grunden. Detta görs i samverkan med rektorer i förvaltningen, externa aktörer såsom socialtjänst, BUP och habilitering för att ge stöd inom olika områden av barn- och elevhälsofrågor.

Barn- och elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och barn- och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Det ingår i barn– och elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i barn- och elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Barn- och ungdomssamordnare

För oss som jobbar med barn och unga i Töreboda kommun är det viktigt att arbeta med förebyggande och tidiga insatser. När samtliga verksamheter får möjlighet att tidigt samverka kring ett barn i behov av stöd kan barnet och familjen få hjälp snabbare och mer effektivt. Tidig samverkan bygger på samtycke och delaktighet från barnet och dess familj.

Vart ska man vända sig om man är orolig för ett barn? I samtliga verksamheter i Töreboda som möter barn och unga finns en Barn- och UngdomsSamordnarE, en BUSE, som kan hjälpa dig att hitta rätt. Det kan till exempel vara när det finns oro för att barnet inte vill gå till skolan, har problem med kompisar eller mår dåligt.

En folder med mer information om samverkan för barn och unga med kontaktlista till BUSE finns under Relaterad information här på sidan. Det går också bra att ringa till socialtjänsten, elevhälsan eller vårdcentralen och fråga efter kontakt med deras BUSE. Finns det redan en upprättad kontakt med någon verksamhet kan du också be om stöd till samordning via BUSEn i den verksamheten.