Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och elevhälsan

En samlad barn- och elevhälsa står för att den särskilda elevvården, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser samverkar och skapar förutsättningar till en så positiv lärandesituation som möjligt för barnet/eleven.

Barn- och elevhälsan i Töreboda är indelad i fyra team där specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare ingår. Skolpsykologtjänst köps in vid behov. Arbetet leds av respektive rektor. Barn- och elevhälsochef har övergripande ansvar för att leda och samordna professionerna inom verksamheten där elevhälsoplanen är grunden. Detta görs i samverkan med rektorer i förvaltningen, externa aktörer såsom socialtjänst, BUP och habilitering för att ge stöd inom olika områden av barn- och elevhälsofrågor.

Barn- och elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och barn- och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Det ingår i barn– och elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i barn- och elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Barn- och ungdomssamordnare

Vart ska man vända sig om man är orolig för ett barn? Inom ramen för regionala och nationella projekt utvecklar Töreboda kommun sitt arbete med Barn- och UngdomsSamordnarE. I Töreboda kommun finns det därför inför höstterminen 2019 Barn- och ungdomssamordare, BUSE, som kan hjälpa dig att hitta rätt. Det kan till exempel vara när du som förälder är orolig för att ditt barn inte vill gå till skolan, har problem med kompisar eller något annat. En folder med mer information om samverkan för barn och unga med Kontaktlista till BUSE finns under Relaterad information här på sidan.

Förskola/skola, socialtjänst och hälso-sjukvård har utsett en BUSE inom varje verksamhet som barn, föräldrar och personal kan vända sig till när ett barn behöver stöd och vård.

BUSE är ansvarig för att samordna kontakter när det behövs hjälp från flera verksamheter. Det behövs alltid samtycke från vårdnadshavare för att BUSE ska få prata med andra verksamheter. Under Relaterad information finns en länk till mer information.

Vill du veta mer kan du även vända dig till barn- och elevhälsochef Therese Broholm eller koordinator för Nära stöd och vård, barn och unga Sara Larsson. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-21

Relaterad information

Kontakt

Therese Broholm
Elevhälsochef förskolan-åk 9
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Monica Söder
Rektor
Kornknarren, Syrenen och Näckrosen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor
Kastanjen och Bergmansgården
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Åsa Gyllensten
Rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan 
Telefon: 0506-181 25 
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Carina Gustafsson
Specialpedagog
Förskolan
Telefon: 0506-181 22
E-post: Carina Gustafsson

Johanna Lindblom
Logoped
Förskolan och Grundskolan
Telefon: 0506-180 92
E-post: Johanna Lindblom

Lena Torstenfelt
Specialpedagog 
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Lena Torstenfelt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Madeleine Jonzon
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Madeleine Jonzon

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Birgitta Rask
Fältare
Telefon: 0506-181 74
E-post: Birgitta Rask

Ola Johansson
Fältare
Telefon: 0506-181 76
E-post: Ola Johansson

Helen Nilsson
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
Säkrast tisdagar-fredagar 07.30-08.30
E-post: Helen Nilsson

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Görrel
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Görrel
Nås torsdagar och fredagar

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Sara Larsson
Koordinator Nära stöd och vård, barn och unga
E-post: Sara Larsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Barn- och elevhälsoplanPDF
Elevhälsans stödfaserPDF
Rutin skolpliktsbevakningPDF
Folder Samverkan barn o ungaPDF

Länkar

Skolverket om barn- och ungdomssamordnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster