Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och elevhälsan

En samlad barn- och elevhälsa står för att den särskilda elevvården, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser samverkar och skapar förutsättningar till en så positiv lärandesituation som möjligt för barnet/eleven.

Barn- och elevhälsan i Töreboda är indelad i fyra team där specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare ingår. Skolpsykologtjänst köps in vid behov. Arbetet leds av respektive rektor. Barn- och elevhälsochef har övergripande ansvar för att leda och samordna professionerna inom verksamheten där elevhälsoplanen är grunden. Detta görs i samverkan med rektorer i förvaltningen, externa aktörer såsom socialtjänst, BUP och habilitering för att ge stöd inom olika områden av barn- och elevhälsofrågor.

Barn- och elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och barn- och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Det ingår i barn– och elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i barn- och elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-04

Relaterad information

Kontakt

Monica Söder
Rektor
Kornknarren, Syrenen och Näckrosen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor
Kastanjen, Bergmansgården och Tallkotten
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan 
Telefon: 0506-181 25 
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Therese Broholm
Elevhälsochef förskolan-åk 9
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Carina Gustafsson
Specialpedagog
Förskolan
Telefon: 0506-181 22
E-post: Carina Gustafsson

Johanna Lindblom
Logoped
Förskolan och Grundskolan
Telefon: 0506-180 92
E-post: Johanna Lindblom

Lena Torstenfelt
Specialpedagog 
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Lena Torstenfelt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Madeleine Jonzon
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Madeleine Jonzon

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Helen Nilsson
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
Säkrast tisdagar-fredagar 07.30-08.30
E-post: Helen Nilsson

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Söderberg
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Söderberg

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Vakant
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

ElevhälsoplanPDF
Elevhälsans stödfaserPDF
Rutin skolpliktsbevakningPDF