Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 mars

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 27 mars 2017 kl. 18.00 för behandling av nedanstående ärenden.


 1. Upprop
 2. Val av protokollsjusterare, Marco Terenziani och Mattias Faleke
 3. Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning:
  a) Kommunstyrelsen
  b) Valnämnden
  c) Gemensamma IT-nämnden
  d) Nämnden för gemensam ekonomiadministration
  e) Gemensamma lönenämnden
  f) Gemensamma tekniska nämnden
  g) Gemensamma miljö- och byggnadsnämnden
  h) Kommunfullmäktiges beredning för revisorernas budget
  i) Kommunfullmäktiges beredning för framtidsfrågor
  j) Överförmyndarverksamheten
 4. Årsredovisning 2016 för Töreboda kommun, Ks 20170316, Anders Bernhall
 5. Ombudgetering av driftsmedel 2016 till 2017, Ks § 65
 6. Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017, Ks 20170316
 7. Pröva om verksamheten i kommunens bolag varit förenlig med ändamålet och utförts inom befogenheterna, Ks § 68
 8. Revisionsrapport - Granskning av registerkontroll och behörigheter inom grundskolan, Ks § 79
 9. Utveckling av Guldgruvan till ett kreativt upplevelsecenter, Ks § 81
 10. Digitala lås och nycklar inom äldreomsorgens hemtjänst, Ks § 101
 11. Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2016, Ks § 76
 12. Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg fjärde kvartalet 2016, Ks  § 93
 13. Eventuella motioner
 14. Eventuella medborgarförslag
 15. Eventuella interpellationer
 16. Eventuella frågor
 17. Meddelanden
 18. Valärenden

  Göran Johansson                              Mariana Frankén
  ordförande                                       kommunsekreterare

Handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret,kommunens bibliotek och på Töreboda kommuns hemsida,sidan Kommun & Politik.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-21

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns