Förhållningsregler elevdatorer

Töreboda kommun erbjuder elever i årskurs 6-9 att disponera en personlig dator under tiden som elev på skolan.

Vårdnadshavare och elev ska läsa de förhållningsregler som gäller.

Information om förhållningsregler gällande personliga datorer i Töreboda kommun

1 Inledning

Töreboda Centralskola erbjuder dig som elev att disponera en personlig dator under den tid du är elev på skolan. Genom att underteckna denna information förbinder du dig att följa reglerna enligt nedan och är medveten om att skolan har rätt att återta lånedatorn om reglerna bryts eller stänga av dig från vissa tjänster.

2 Leverans

Datorn delas ut på skolan efter att detta dokument är underskrivet av elev och vårdnadshavare. Varje dator har ett unikt nummer som kopplas till eleven som användare.

3 Vård och användning

Eleven ska vårda datorn och förvara den på ett ansvarsfullt sätt. Datorn är stöldbegärlig egendom och skall därför förvaras i låst elevskåp då den inte används. Eleven ansvarar för datorn och får aldrig hantera den ovarsamt.

Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan varje dag.

Utomhus ska datorn alltid transporteras i medföljande väska. Vid förflyttning inomhus ska datorlocket vara stängt för att minska risken för skador.

Datorerna är ett arbetsredskap och ska endast användas för studier under lektionstid och i hemmet.

4 Stöld, förlust eller fel

Vid stöld eller förlust av datorn utanför skoltid görs en polisanmälan av vårdnadshavaren.

Om något fel uppstår med datorn så vänder man sig till personal på RC för att få hjälp.

Om datorn skadas eller förloras så anmäls detta först till klassföreståndare som i sin tur informerar hemmet och dataansvarig om ersättning och reparation.

5 Ansvar

Datorn ägs av skolan och där ingår en garanti ifrån tillverkaren. För att garantin ska gälla krävs att användaren i enlighet med § 3 hanterar datorn på ett ansvarsfullt sätt och förvarar den på säker plats. Skadas eller förloras datorn på grund av elevens oaktsamhet eller uppsåt är eleven och elevens vårdnadshavare skyldiga att ersätta skolan för samtliga kostnader i samband med skadan. Det innebär betalningsskyldighet för kostnaden att laga eller återskaffa en ny dator i jämförbart skick, allt enligt skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 1 § Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. En täckande hem- eller allriskförsäkring bör därför finnas. Information om att ersättning kommer att krävas föregås av en diskussion mellan klassföreståndare, eleven och vårdnadshavaren.

6 Äganderätt

Datorn ägs av Töreboda kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över datorn så att äganderätten för Töreboda kommun riskeras.

7 Låneperiod

Dessa regler gäller från det att eleven fått datorn till dess att den återlämnas till skolan, om uppsägning enligt § 9 inte sker.

8 Service

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till datorn för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll.

9 Upphörande av lånedator

Skolan får återta datorn i följande fall

  • Om eleven bryter mot bestämmelser enligt denna information.
  • Om eleven slutar på den aktuella skolan.

Eleven ansvarar vid upphörande av lånedator att lämna tillbaka datorn. Datorn ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning. Datorväska och laddare returneras tillsammans med datorn den dag lånetiden går ut.

Publicerad: 10 juni 2024 Uppdaterad: 10 juni 2024

Kontakt

Skoladministrationskoladmin@toreboda.se